Codi Ètic

A l’Assemblea de socis celebrada el 15 de juny de 2023, l’Associació Catalana de l´Empresa Familiar ha aprovat el seu Codi Ètic. Aquest codi recull els principis ètics i les normes de conducte que han de guiar l’actuació dels membres de l’ASCEF, dels que formen part dels òrgans de representació i d’aquells que exerceixen funcions directives a l’Associació.

Els valors que defensa i pels quals vetlla, aquest codi ètic són principalment l’honestedat, el respecte, l’equitat, la responsabilitat, la coherència, el rigor, la transparència, la lluita contra les pràctiques deshonestes i la corrupció, així com la defensa dels drets humans, la no discriminació amb criteris d’igualtat i la lluita contra l’assetjament laboral.

Amb aquest codi, l’ASCEF s’assegura que totes les relacions socials, comercials i professionals amb els seus grups d’interès es produeixin en consonància amb els seus valors i principis ètics. I és per això, que també es crea un Canal Ètic, confidencial i segur, per comunicar qualsevol tipus incompliment o infracció que es produeixi dins l’àmbit d’actuació de L’ASCEF i que es fa a través del correu electrònic: canaletico@ascef.com

Cal afegir, la voluntat de l’ASCEF que aquest Codi sigui un projecte viu, per això es proposa una revisió anual amb l’objectiu de que sigui una eina en constant actualització.

DESCARREGAR EL DOCUMENT

Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com