Environmental, Social and Governance

“Els criteris ESG (Environmental, Social and Governance) s’han convertit, en els últims anys, en un dels aspectes fonamentals en la política i en l’estratègia, tant per les empreses com per a qualsevol altre tipus d’entitats. Els aspectes de bon govern i econòmics, socials (laborals i de respecte dels drets humans), mediambientals i de relació amb la societat s’han situat, per la seva importància, impacte i reptes en l’àmbit internacional actual, en un dels eixos centrals dels debats i de les decisions en les organitzacions.”

Introducció

Des de l’ASCEF, conscients d’aquesta realitat, estem compromesos amb aquestes polítiques i amb el desenvolupament sostenible i, ja des de fa temps, estem treballant com a institució en tots aquests aspectes en els nostres diferents àmbits d’actuació. En aquest sentit, a partir del 2022 vam posar en marxa noves iniciatives i propostes per tal d’avançar i millorar, tant en les nostres polítiques com en els serveis que donem als associats i fent més visible la nostra participació en la societat en general.

El concepte ESG (Environmental, Social and Governance o ambiental, social i de governança en català) està relacionat amb altres afins tals com: sostenibilitat, economia verda, economia circular, valor compartit, enfocament ESG, etc.

Actuar tenint en compte els criteris ESG vol dir, entre d’altres, establir una política de sostenibilitat que abraça un enfocament equilibrat entre els aspectes econòmics, socials i mediambientals en les seves polítiques i estratègies. Per tal d’aconseguir aquest enfocament, com anirem veiem, cal anar cap a una economia verda que inclou aspectes d’economia circular, valor compartit, etc. D’altra banda, actualment, de cara a invertir en qualsevol organització, els inversors en general promouen l’enfocament de la seva participació amb criteris de medi ambient, socials i de bon govern, iniciativa que també ha anat avançant en aquests darrers anys  dins també d’un criteri de responsabilitat social.

Política

La política de l’ASCEF en matèria d’ESG es concreta en una sèrie de principis generals i d’objectius. Cal esmentar que aquesta política i l’estratègia que se’n deriva representa un dels eixos fonamentals de l’organització.

Compromisos

Com a institució, ens comprometem a gestionar l’associació:
Amb un bon govern i una gestió econòmica adequada i ètica, respectant i defensant els drets humans, amb una bona política laboral amb el personal i amb els col·laboradors i amb una correcta actitud mediambiental.

En la relació amb els associats:
Amb el compromís de difondre l’enfocament ESG mitjançant la facilitació de guies i documents, la divulgació d’articles (propis i de referència) i de bones pràctiques, en l’organització de jornades/píndoles específiques, en la impartició de formació (cursos per mòduls), en l’organització d’un servei de consultes i assessorament en matèria d’ESG si escau en un futur, etc.

En la relació amb la societat:
Ens comprometem a ser actius en aquest sentit a través de les càtedres d’empresa familiar, en donar el nostre punt de vista i aportar opinió en aspectes d’ESG, en la participació en actes i jornades. També, en l’establiment d’aliances que potencien aquest enfoc de responsabilitat i a transferir i transmetre tot aquests aspectes a la societat en general.

En la relació amb els grups d’interès
En comprometem també a treballar en tot moment i de forma conjunta amb els nostres grups d’interès. També ens comprometem a fer-ho de forma transversal en totes les àrees i activitats de l’associació tant de forma interna com de forma externa en tots els nostres àmbits d’influència.

Objectius

Els objectius de l’ASCEF en aquest àmbit de l’ESG són els de:

  • Complir la normativa existent en aquesta matèria a més de tota la que es vagi incorporant progressivament.
  • Ser catalitzadors i fomentar tots aquests aspectes, tant en l’àmbit de la pròpia institució com en la divulgació i informació als associats i a la societat en general.
  • Anar millorant i avançant progressivament en tots aquests àmbits.
  • Enfocar la nostra activitat cap a la sostenibilitat i donar suport a l’agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i a les iniciatives internacionals de referència que ens siguin més afins.

Estratègia

Per tal de poder dur a terme aquests objectius l’associació va crear una comissió de sostenibilitat que vetlla també per aconseguir-los, recollint la rellevància que te per l’associació i els associats.

D’altra banda, l’ASCEF establirà tota una sèrie d’accions a realitzar per tal d’aconseguir els objectius que s’aniran detallant a mesura que es vagin identificant i posant en marxa.

Cal assenyalar que la gerència serà la responsable de l’àmbit conjuntament amb la Comissió de posar els mitjans i avançar en tots els aspectes i objectius abans esmentats.Per anar assolint aquest objectius l’ASCEF està realitzant una revisió general per tal de recopilar totes les seves instruccions i procediments relacionats i elaborarà també tots aquells que consideri que son necessaris per assolir aquests objectius.

 

Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com