Tot i les dificultats, la meitat de les empreses familiars aconsegueixen reduir la caiguda de l’ocupació per sota del 20%

En l’informe del Banc d’Espanya fet públic avui, en el que l’ASCEF ha participant recollint l’opinió dels seus associats, s’assenyala que el 86% de les empreses familiars manifesten haver vist reduïda la seva activitat i el 42% amb caigudes superiors al 60%. Gairebé una tercera part de les empreses enquestades ha manifestat que patirà una caiguda del benefici per sobre del 80%. Tot i això, quasi la meitat d’aquestes ha aconseguit reduir la caiguda de l’ocupació per sota del 20%.

Els empresaris familiars valoren les mesures del Govern com insuficients, tot i que les millor valorades són les facilitats per l’ajust temporal d’ocupació, les línies especials de finançament (ICO), les Línies d’avals i garanties públiques i l’ajornament de deutes tributaris.

El Banc d’Espanya estima que la pertorbació sobre l’activitat i l’ocupació d’aquest any “seran molt severes” però que es veuran atenuades fins cert punt per les mesures orientades a la provisió de liquiditat i rendes a curt termini. Segons aquests càlculs, el dèficit públic de 2020 podria situar-se en una forquilla compresa, aproximadament, entre el -7% i el -11% del PIB. Per la seva part, el deute públic se situaria aquest any en nivells compresos entre el 110% i més del 120% del PIB aproximadament.