Responsabilitat Social Corporativa

INTRODUCCIÓ

“La responsabilitat social s’ha convertit, en els últims anys, en un dels aspectes fonamentals en la política i en l’estratègia, tant per les empreses com per a qualsevol altre tipus d’entitats. Els aspectes de bon govern i econòmics, socials (laborals i de respecte dels drets humans), mediambientals i de relació amb la societat s’han situat, per la seva importància, impacte i reptes en l’àmbit internacional actual, en un dels eixos centrals dels debats i de les decisions en les organitzacions.”

Des de l’ASCEF, conscients d’aquesta realitat, estem compromesos amb aquestes polítiques i amb el desenvolupament sostenible i, ja des de fa temps, estem treballant com a institució en tots aquests aspectes en els nostres diferents àmbits d’actuació. En aquest sentit, a partir del 2022 hem posat en marxa noves iniciatives i propostes per tal de avançar i millorar, tant en les nostres polítiques com en els serveis que donem als associats i fent més visible la nostre participació en la societat en general.

Cal esmentar que el terme responsabilitat social es el que utilitzarem en la nostre organització, ja que també és el que utilitza majoritàriament la Unió Europea a través de la Comissió Europea en els seus documents i comunicats actualment, ja que recull l’enfoc més global d’aquest concepte en qualsevol tipus d’organització i representa la seva aplicació en el seu dia a dia.  Aquest terme, com anirem explicant en aquest espai, està relacionat amb d’altres afins tals com: sostenibilitat, economia verda, economia circular, valor compartit, enfocament ESG, etc.

Actuar amb responsabilitat social en una organització vol dir, entre d’altres, establir una política de sostenibilitat que abraça un enfocament equilibrat entre els aspectes econòmics, socials i mediambientals en les seves polítiques i estratègies. Per tal d’aconseguir aquest enfocament, com anirem veiem, cal anar cap una economia verda que inclou aspectes d’economia circular, valor compartit, etc. D’altra banda, actualment, de cara a invertir en qualsevol organització, els inversors en general promouen l’enfocament de la seva participació amb criteris de medi ambient, socials i de bon govern. (Envirommental, Social and Governance-ESG), iniciativa que també a anat avançant en aquest darrers anys i dins també d’un criteri de responsabilitat social.

POLÍTICA

La política de l’ASCEF en matèria de responsabilitat social es concreta en una sèrie de principis generals i d’objectius. Cal esmentar que aquesta política i l’estratègia que se’n deriva representa un dels eixos fonamentals de l’organització.

 COMPROMISOS

Com a institució, ens comprometem a gestionar l’associació:

Amb un bon govern i una gestió econòmica adequada i ètica, respectant i defensant els drets humans, amb una bona política laboral amb el personal i amb els col·laboradors i amb una correcta actitud mediambiental.

En la relació amb els associats:

Amb el compromís de difondre la responsabilitat social mitjançant la facilitació de guies i documents, la divulgació d’articles (propis i de referència) i de bones pràctiques, en l’organització de jornades/píndoles específiques, en la impartició de formació (cursos per mòduls), en l’organització d’un servei de consultes i assessorament en matèria d’RS si escau en un futur, etc.

En la relació amb la societat:

Ens comprometem a ser actius en aquest sentit a través de les càtedres d’empresa familiar, en donar el nostre punt de vista i aportar opinió en aspectes d’RS, en la participació en actes i jornades. També, en l’establiment d’aliances que potencien aquest enfoc de responsabilitat  (Family Bussiness network-FBN/European Family Bussiness-EFB, etc.) i a transferir i transmetre tot aquest aspectes  a la societat en general.

En la relació amb els grups d’interès

En comprometem també a treballar en tot moment i de forma conjunta amb els nostres grups d’interès. També ens comprometem a fer-ho de forma transversal en totes les àrees i activitats de l’associació tant de forma interna com de forma externa en tots els nostres àmbits d’influència.

OBJECTIUS

Els objectius de l’ASCEF en aquest àmbit de la RSC son els de:

  • Complir la normativa existent en aquesta matèria a més de tota la que es vagi incorporant progressivament.
  • Ser catalitzadors i fomentar tots aquests aspectes, tant en l’àmbit de la pròpia institució com en la divulgació i informació als associats i a la societat en general.
  • Anar millorant i avançant progressivament en tots aquest àmbits.
  • Enfocar la nostra activitat cap a la sostenibilitat i donar suport a l’agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i a les iniciatives internacionals de referència que ens siguin més afins.

ESTRATÈGIA

Per tal de poder dur a terme aquests objectius l’associació va crear una comissió de sostenibilitat que vetlla també per aconseguir-los, recollint la rellevància que te per l’associació i els associats.

D’altra banda, l’ASCEF establirà tota una sèrie d’accions a realitzar per tal d’aconseguir els objectius que s’aniran detallant a mesura que es vagin identificant i posant en marxa.

Cal assenyalar que la gerència serà la responsable de l’àmbit conjuntament amb la Comissió de posar els mitjans i avançar en tots els aspectes i objectius abans esmentats.

Per anar assolint aquest objectius l’ASCEF està realitzant una revisió general per tal de recopilar totes les seves instruccions i procediments relacionats i elaborarà també tots aquells que consideri que son necessaris per assolir aquests objectius.

Finalment l’ASCEF recollirà en un document anual tots aquests aspectes. Aquest document es podrà plantejar com una memòria de sostenibilitat adaptada a las dimensions i activitat de l’organització.

Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com